• Παπανδρέου 99, Χαλάνδρι Αττικής
  • Τ: 210 6800680 | F: 210 6800660

ΠΡΟΦΙΛ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

H 3G GLOBAL ΕΠΕ είναι μία εταιρία προσανατολισμένη στην σύγχρονη αγορά μελέτης και κατασκευής Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με αποτέλεσμα την άμεση, έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.
Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική ποιότητας της εταιρίας μας.

Η εταιρεία αποσκοπεί στην πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των πελατών, της κείμενης νομοθεσίας αλλά και από την εξέλιξη μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς. Στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και τις ικανοποιεί, μεταφράζοντάς τις σε απαιτήσεις, προδιαγραφές, σχέδια ποιότητας και τελικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διεργασίες.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω η 3G GLOBAL ΕΠΕ έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, αποτελούμενο από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

elot-iso-300x99
url-5

Η 3G GLOBAL δεσμεύεται στα εξής:
• Να διασφαλίζει ότι διαθέτει στην αγορά προϊόντα τα οποία πληρούν και -εάν είναι δυνατόν - ξεπερνούν τις απαιτήσεις των πελατών ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης πληρούν όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
• Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες μέσω κατάλληλου συστήματος μέτρησης της ικανοποίησης τους με την πρόθεση για συνεχή βελτίωση.
• Να επιδιώκει την αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες της με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους.
• Να λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.